Prof. dr hab. n. med. Paweł Lampe

pawel lampe

Jest kierownikiem Katedry i Kliniki Chirurgii Przewodu Pokarmowego Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego Śląskiej Akademii Medycznej. Pochodzi z Bielska-Białej, gdzie urodził się w 1947 roku.

W 1972 r. ukończył studia medyczne na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. W 1976 r. uzyskał pierwszy stopień specjalizacji, zaś w 1979 r. drugi stopień specjalizacji z zakresu chirurgii ogólnej. W 1979 r. otrzymał tytuł dr n. med. na podstawie pracy doktorskiej, której tematem było „Dodatkowe ukrwienie wątroby szczura klinowym wszczepem śledzionowym”. Habilitację uzyskał w 1989 r. – „Badania nad biostatyczną protezą przełyku”. W 1990 r. otrzymał tytuł docenta ŚAM, w 1993 r. tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1999 r. tytuł naukowy profesora.

Doświadczenia naukowe zdobywał w kraju i za granicą. Jest autorem pierwszego w Polsce i w Europie zastosowania techniki laparoskopowej dyssekcji węzłów chłonnych tylnego śródpiersia od strony rozworu przełykowego w chirurgii raka przełyku. Jest także autorem ponad 200 doniesień naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych, współautorem skryptu z zakresu chirurgii, współautorem trzech patentów i dwóch projektów wynalazczych.

Prof. Paweł Lampe jest m.in. członkiem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, członkiem prezydium Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.